Daxing artist | colorful picture scroll warm Spring beautiful life add auspicious


“Powerful” zhen-yu dai “green water castle peak of TV yan Guo Cuijun” impressions of fluidity to meet the games “xiu-yun Chen” ChunYun Yang hua “blessing figure” kimmie “snow Olympics” He Shouyuan “crane with springs” zhang “jinghua nutonetm PangBingHe” riches and honour auspicious “li hong” riches and honour peace ZuLiHong “prosperity prosperous guo-yong liu” fruit heavy full figure”Yu Li the valley voiceless Song Lianzhi “everything” Morgan wang “celebrate the games” royal army “XiangYuan yi qing” song book English hymns of “hero” DouYuFu “fruits” Yu Shiwen “was cheng jing” James zhang “glory” zhang “for more than year after year” Zhong Kunfang sabingga sukdun dergici jimbi Song Shumin “chrysanthemum patterns sijunzi” li hong drawings providedBeijing Daxing Nanhai Painting Academy editor Liu Lang supervised Zhao Liang

Leave a Reply

Your email address will not be published.